PTH Technika Sp. z o.o.

14 stycznia 2019 r.

loga

PTH Technika sp. z o.o. realizuje projekt w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tytuł: „Zakup usługi polegającej na opracowaniu technologii hydrometalurgicznego rozdziału związków metali zawartych w jednorodnej mieszaninie, w postaci amorficznej masy, powstałej z procesów recyklingu baterii Li-Ion”
Opis: Przedmiotem projektu jest zakup od Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii. Będzie ona dotyczyć hydrometalurgicznych procesów rozdziału związków metali. Technologia będzie prowadzić do maksymalizacji odzysku surowcowego przetwarzania odpadowych baterii Li-Ion. W opracowaniu ujęte zostaną także wytyczne do projektowania instalacji technologicznej oraz niezbędnej infrastruktury.
Cel projektu: Opracowanie efektywnej ekonomicznie i środowiskowo technologii hydrometalurgicznego rozdziału związków metali.

Całkowity koszt realizacji projektu: 426 810 zł
Dofinansowanie: 294 950 zł

22 września 2017 r.

www.dreamsart.pl

Przedsiębiorstwo Technika Recykling sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Tytuł: „Wdrożenie bezodpadowej technologii maksymalizującej wydajność recyklingu baterii cynkowo-węglowych i alkalicznych”.
Opis: Przedmiotem projektu będzie realizacja inwestycji technologicznej polegającej na wdrożeniu własnej technologii pn. Bezodpadowa technologia recyklingu odpadowej frakcji niemagnetycznych powstałych z przetwarzania baterii cynkowowęglowych i alkalicznych, umożliwiająca uzyskanie użytkowych wyrobów handlowych. Technologia posiada postać własności przemysłowej. Rezultatem projektu będzie nowy proces umożliwiający recykling wskazanej odpadowej frakcji . W wyniku procesu recyklingu uzyskiwany będzie koncentrat Zn i Mn.
Cel projektu: Głównym celem projektu jest realizacja inwestycji technologicznej poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wypracowanej w wyniku prac badawczo-rozwojowych realizowanych przy współpracy z jednostką naukową, umożliwiającej uzyskanie maksymalnego poziomu wydajności recyklingu baterii cynkowo-węglowych i alkalicznych, oraz niestosowanego dotychczas odzysku pierwiastków metali zawartych w tej frakcji odpadu.

Całkowity koszt realizacji projektu: 11 212 800 zł
Dofinansowanie: 5 598 325 zł
Link do ogłoszenia: Baza konkurencyjności

PTH_Technika

ul. Poezji 16, 44-113 Gliwice
tel. 32 338 38 00, faks: 32 338 38 01
e-amil: technika@technika.gliwice.pl
www.technika.gliwice.pl

Czynne: Poniedziałek – Piątek

8.00 – 16.00

Close Menu