Gospodarka o obiegu zamkniętym

Nowe szanse
Gospodarka o obiegu zamkniętym to globalny trend, który z roku na rok zyskuje coraz więcej zwolenników. Koncepcja ta opiera się na uzasadnionym i efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz radykalnym ograniczeniu negatywnego wpływu wytwarzanych produktów na środowisko.
Gospodarka o obiegu zamkniętym to jednak coś więcej. Reprezentuje zmiany w produkcji lub usługach, dzięki którym możliwe jest ponowne wykorzystanie materiałów i stworzenie z nich nowej wartości. Zasady gospodarki o obiegu zamkniętym powinny być zatem wdrażane na każdym etapie życia produktu: projektowania, produkcji, dystrybucji, konsumpcji, zbierania odpadów i sposobów ich zagospodarowania. Gospodarka o obiegu zamkniętym jest przeciwieństwem wciąż najbardziej rozpowszechnionej gospodarki liniowej, w której cykl życia produktu ogranicza się do „weź, użyj, wyrzuć”. Efektem takich działań jest z jednej strony wytwarzanie odpadów, z drugiej zaś wyczerpywanie się zasobów naturalnych. Paradoks gospodarki liniowej polega na tym, że niektóre surowce, które można odzyskać, są składowane na wysypiskach.

Ze względu na niekorzystne skutki stosowania obecnych modeli ekonomicznych gospodarka o obiegu zamkniętym stała się jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej. W grudniu 2015 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat przedstawiający zasadność transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. W odpowiedzi na zalecenia Unii Europejskiej w Polsce trwają już prace nad narodowym programem wdrażania GOZ. Ministerstwo Rozwoju powołało Zespół ds. Gospodarki o obiegu zamkniętym, a Ministerstwo Środowiska jednocześnie opracowuje pilotażowy program gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ze względu na regulacje prawne przedsiębiorstwa w szerokim zakresie dostosowują swoją działalność do rozwiązań proponowanych w gospodarce o obiegu zamkniętym, dostrzegając jednocześnie szereg korzyści dla środowiska, biznesu i społeczeństwa.

Działania PTH Technika wpisują się w program gospodarki o obiegu zamkniętym. Na przestrzeni lat firma opracowała i wdrożyła technologię recyklingu szkła CRT. Obecnie firma wdraża opracowaną technologię efektywnego recyklingu czarnej masy z baterii cynkowo-węglowych i alkalicznych. Równolegle prowadzone są badania mające na celu wdrożenie technologii bezodpadowego recyklingu baterii litowych stosowanych w urządzeniach elektrycznych i pojazdach.