PTH Technika Sp. z o.o.

Technika Recykling – Realizowane Projekty

22 września 2017 r.

www.dreamsart.pl

Przedsiębiorstwo realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Tytuł: „Wdrożenie bezodpadowej technologii maksymalizującej wydajność recyklingu baterii cynkowo-węglowych i alkalicznych”.
Opis: Przedmiotem projektu będzie realizacja inwestycji technologicznej polegającej na wdrożeniu własnej technologii pn. Bezodpadowa technologia recyklingu odpadowej frakcji niemagnetycznych powstałych z przetwarzania baterii cynkowowęglowych i alkalicznych, umożliwiająca uzyskanie użytkowych wyrobów handlowych. Technologia posiada postać własności przemysłowej. Rezultatem projektu będzie nowy proces umożliwiający recykling wskazanej odpadowej frakcji . W wyniku procesu recyklingu uzyskiwany będzie koncentrat Zn i Mn.
Cel projektu: Głównym celem projektu jest realizacja inwestycji technologicznej poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wypracowanej w wyniku prac badawczo-rozwojowych realizowanych przy współpracy z jednostką naukową, umożliwiającej uzyskanie maksymalnego poziomu wydajności recyklingu baterii cynkowo-węglowych i alkalicznych, oraz niestosowanego dotychczas odzysku pierwiastków metali zawartych w tej frakcji odpadu.

Całkowity koszt realizacji projektu: 11 212 800 zł
Dofinansowanie: 5 598 325 zł

Close Menu