PTH Technika – O nas

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „TECHNIKA” sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach jest firmą z ponad 30-letnią historią. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach 30 sierpnia 1988 roku.Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „TECHNIKA” sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach jest firmą z ponad 30-letnią historią. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach 30 sierpnia 1988 roku.

Początkowy okres rozwoju był klasyczny jak dla wielu podmiotów powstałych w tamtym czasie; działalność handlowa, budowlana i usługowa. Przejście na wyspecjalizowaną działalność nastąpiło dość szybko. Z jednej strony było to oprogramowanie dla urzędów stanu cywilnego (którą przejął wydzielony podmiot Technika IT S. A.) z drugiej obszar związany z przetwarzaniem i recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE).  Wymagało to decyzji środowiskowych i wyspecjalizowanych instalacji.

Przedsiębiorstwo Handlowe Technika Sp. z o.o. to jedna z nielicznych polskich firm z sektora MŚP, która od wielu lat działa w obszarze recyklingu, w tym recyklingu chemicznych źródeł prądu. Na początku swojej działalności firma związana była z przetwarzaniem i recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE). Pierwszą innowacyjną technologią wdrożoną w działalność firmy (z obszaru recyklingu), była technologia wytwarzania topnika żużlotwórczego z odpadowego szkła kineskopowego. W latach 2011-2016 z zastosowaniem instalacji, należącej do firmy Przedsiębiorstwo Handlowe Technika Sp. z o.o., wyprodukowane zostało około 6 tys. Mg topnika, który zastosowano w piecach topielnych ołowiu w Legnicy. Rozwiązanie to stanowiło przykład innowacji, umożliwiającej równoczesny odzysk ołowiu (zawartość ołowiu w materiale wynosiła około 16%) oraz wykorzystanie pozostałych składników chemicznych jako efektywnych dodatków żużlotwórczych, umożliwiające zmniejszenie energochłonności przetopu materiałów ołowionośnych poprzez skrócenie cyklu topienia. Rozwiązanie to zostało w 2012r. nagrodzone Srebrnym Medalem na 61. Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels INNOVA 2012” oraz jest chronione  na terenie Polski patentem PL222628 pt. Sposób zagospodarowania szkła kineskopowego. Produkcja topnika była realizowana do 2018r. Technologia została sprzedana w 2016r. w celu pozyskania środków finansowych na nową działalność, obejmującą wsparcie innowacyjnych i rozwojowych ekonomicznie przedsięwzięć recyklingu metali w obszarze elektromobilności, a dokładnie odzysku cennych składników z odpadów i złomu chemicznych źródeł prądu, w tym akumulatorów litowo-jonowych.

Najważniejsze daty w historii firmy:

  • 1988r. – akt założycielski Spółki,
  • 2002r. – otrzymanie zezwolenia Prezydenta Miasta Gliwice na zbieranie i transport odpadów,
  • 2009r. – powstanie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, na mocy decyzji Urzędu Marszałkowskiego zezwalającej na wytwarzanie odpadów i ich odzysk,
  • 2009r. – wydzielenie ze spółki podmiotu TECHNIKA IT S.A.,
  • 2016r. – sprzedaż Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego firmie ENVIROPOL PL Sp. z o.o.,
  • 2016r. – założenie pierwszej spółki „córki” Technika Recykling Sp. z o.o., 2018 r. – założenie drugiej spółki „córki” Lithium Sp. z o.o.

Firma Przedsiębiorstwo Handlowe Technika Sp. z o.o. od 2005r. współpracuje z sukcesem z czołowymi polskimi instytutami badawczymi i uczelniami (np.: z AGH, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Instytutem Metali Nieżelaznych) w zakresie wdrażania i rozwoju nowych produktów i technologii w obszarze recyklingu odpadów. Współpraca ta polegała i polega na realizowaniu wspólnych projektów o charakterze aplikacyjnym i wdrożeniowym. W szczególności na uwagę zasługuje współpraca z Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach, będącym obecnie instytutem Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ, którego pracownicy opracowali wiele innowacyjnych technologii, o wysokim stopniu gotowości technologicznej, dotyczących recyklingu chemicznych źródeł prądu, zarówno ogniw cynkowo-węglowych, alkalicznych, jak i akumulatorów niklowo-wodorkowych oraz – co ważne – litowo-jonowych. Współpraca ta trwa od wielu lat, a od 2014r. została zintensyfikowana poprzez realizację wielu wspólnych projektów. Należy tutaj wymienić:

  • 2014r. – dotacja z PARP w ramach Dużego Bonu – realizacja projektu pt. Opracowanie nowej technologii produkcji produktów handlowych z frakcji powstałych z przetwarzania baterii cynkowo-węglowych i alkalicznych,
  • 2017r. – dotacja z PARP w ramach Bonów na Innowacje dla MŚP – realizacja projektu  pt. Opracowanie bezodpadowej technologii recyklingu baterii wtórnych do urządzeń i pojazdów elektrycznych,
  • 2018r.  – dotacja z PARP w ramach Bonów na Innowacje dla MŚP –  realizacja projektu pt. Opracowanie technologii hydrometalurgicznego rozdziału związków metali zawartych w jednorodnej mieszaninie, w postaci amorficznej masy, powstałej z procesów,
  • 2019r. – dotacja z PARP dla Technika Recykling sp. z o. o. w ramach Bonów na Innowacje dla MŚP – realizacja projektu pt. Opracowanie technologii uszlachetniania koncentratów tlenków cynkowych, poprzez redukcję zanieczyszczeń, z zastosowaniem hydrometalurgicznych procesów usuwania rozpuszczalnych związków zawartych w zanieczyszczeniach.

Zarząd

paweł_gajowski

Paweł Gajowski – Prezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Był pracownikiem naukowym w gliwickim Instytucie Metali Nieżelaznych. Zajmował się pomiarami parametrów i automatyzacją procesów przemysłowych w obszarze wzbogacania rud, hutnictwa i przetwórstwa metali nieżelaznych. Jest autorem i współautorem 12 udzielonych patentów, kilkudziesięciu prac naukowych, publikacji oraz wdrożeń wyników prac do przemysłu. W latach 2009-2012 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Technika IT S.A., a w latach 2014-2019 był zastępcą przewodniczącego a potem przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowa Zachodnia w Gliwicach. Od początku działalności PTH Technika sp. z o.o. jest w Zarządzie.

Anna Domurat – Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentką Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach o specjalności finanse – bankowość. W firmie PTH Technika sp. z o.o. pracuje od 2000 roku.